Hướng dẫn làm nhiều tài khoản 2captcha cùng lúc

Video hướng dẫn

Tải các thử cần thiết sau để làm

  1. Trình duyệt FireFox:
    https://www.mozilla.org/vi/firefox/new/
  2. Phần mềm tự động chuyển cửa sổ khi Nhấn Enter
    https://captcha1368.com/autochuyencuaso.zip
  3. Add on Đăng nhập nhiều tài khoản cùng một trình duyệt
    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/multi-account-containers/

Mở trình duyệt Firefox lên

Tick vào Menu Bar

Vào File -> New Window để mở cửa sổ mới

ở cửa sổ mới mở Vào File -> New Container Tab -> Personal

Mở lên và tick như hình mấy chỗ dấu đỏ

Gõ xong nhấn Enter để qua cửa sổ khác