Video hướng dẫn

Video hướng dẫn cho người mới làm

Video cài đặt

https://www.youtube.com/watch?v=66okIICRjsQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dQmo25wHA-4&list=UUKwnfRolj7awiojiIlLzXOg

Video hướng dẫn gõ trên phần mềm

https://www.youtube.com/watch?v=DGmhv8XMqWE

https://www.youtube.com/watch?v=rg1UmnO_Nq4

Video hướng gõ captcha trên website

https://www.youtube.com/watch?v=aaBdMRo50t8

https://www.youtube.com/watch?v=rRmTTWF6DUA

Video cài đặt teamviewer

https://www.youtube.com/watch?v=uN2EnuR6E4I